GRUPS DE TREBALL

Grup de Medicina de l’Adolescència

Coordinador: Jaime Antonio Rodríguez Quintosa - jrq112@gmail.com
Coordinador adjunt: Andrea Sarrat - andreasarrat@gmail.com
Setembre
17
2024
Dimarts, 17 de setembre de 2024 | 17h | Virtual
Febrer
18
2025
Dimarts, 18 de febrer de 2025 | 17h | Virtual
Maig
20
2025
Dimarts, 20 de maig de 2025 | 17h | Virtual
Justificació

Tal i com expressa la OMS, l'adolescència es defineix com el període de vida en el qual l'individu transita des dels patrons psico-socials de la infantesa als de l'adultesa. Es tracta d'una etapa vital única en el desenvolupament, en la que s'inclou la maduresa orgànica, psicològica i sexual. El rang d'edat fluctua entre els 10 i 19 o 21 anys, segons la bibliografia consultada.

Tot i que és considerada una etapa saludable, durant l'adolescència poden aparèixer problemes de salut propis de les malaltís que apareixen en aquesta edat, o d'altres problemes de salut fruit dels intensos canvis físics, psicològics, emocionals i socials d'aquesta etapa; on la il·lusió per allò que és desconegut i cap a nous descobriments pot generar dubtes, temors o altres vulnerabilitats sobre l'adolescent com l'abús de substàncies tòxiques, els trastorns de la conducta alimentària, l'assetjament, les conductes sexuals de risc, els accidents, etc.

En aquesta etapa, a més, coincideix el fet del canvi de professional mèdic que l'ha atès des de pràcticament el naixement, dificultant encara més la relació metge-adolescent. D'altra banda, en aquests anys, el menor passa de ser depenent dels seus tutors a ser un menor madur o un major d'edat, el qual començarà a prendre decisions sobre la seva salut.

Considerant les particularitats d'aquesta etapa, sembla idoni la figura d'un referent o una unitat on s'abordi aquesta etapa des del màxim coneixement, empatia i des d'un enfoc multidisciplinar.

El projecte de la creació del grup de treball medicina de l'adolescència i de l'adult jove neix del desig d'afrontar aquesta etapa amb l'excel·lència i qualitat que es mereix. Sempre des d'un punt de vista centrat en els propis pacients: essent molt conscients de l'evolució de la societat, coneixent entre d'altres la diversitat en àmbits ètnics, afectivo-sexuals, corporals i d'identitat de gènere.

El grup de treball hauria d'estar enfocada en l'atenció mèdica integral i orientació especialitzada de l'adolescent i l'adult jove.

Objectius
 • Formar un grup de treball per l'atenció integral de salut i benestar d'adolescents i les seves famílies.
 • Atendre a qualsevol usuari que requereixi assistència sanitària urgent en el menor temps possible i amb la major eficàcia. Amb aquesta finalitat, la secció de medicina de l'adolescència i l'adult jove adaptarà: d'una banda la cartera de serveis per proveir aquelles prestacions sanitàries amb rendibilitat social perquè siguin eficaces, efectives i eficients; i, d'altra banda, la seva organització interna per tal que aquesta estigui centrada en l'adolescent i l'adult jove com usuari i en la comunitat com a referent.
 • Ser capaç d'oferir una atenció integral especialitzada i intervencions familiars de qualitat que afavoreixin que els i les adolescents creixin en un ambient familiar i social que garanteixi el seu desenvolupament psicoafectiu, el seu benestar físic i en definitiva el seu desenvolupament integral. La secció de Medicina de l'adolescència i de l'adult jove no hauria d'ésser una entitat aïllada sinó que hauria d'integrar l'Àrea de Pediatria i Medicina Familiar i comunitària.
 • Promoure la salut física, escolar, sexual, reproductiva, esportiva i intel·lectual que influeixin en el desenvolupament dels i les adolescents.
 • Prevenir o identificar i tractar de manera precoç problemàtiques relacionades amb l'abús de substàncies tòxiques, trastorns del comportament alimentari, conductes de risc...
 • Donar visibilitat a l'adolescència i la seva problemàtica actual. Fer enfoc en la sensibilitat social sobre els drets dels i de les adolescents, escoltar les seves necessitats i demandes socials, promovent accions i intervencions orientades a facilitar el seu benestar.
 • Oferir una atenció des d'un punt de vista actualitzat de la diversitat de la població adolescent, formant als professionals dins la riquesa de la diversitats ètniques, corporals, afectivo-sexuals i d'identitat de gènere actual.
 • Oferir una continuïtat i proximitat del procés assistencial.
 • Promoure la investigació i millorar l'evidència científica en la salut de les persones adolescents.
 • Facilitar la integració dels canvis biològics, psicològics, emocionals i socials de l'etapa de l'Adolescència diferents i intensos.
 • La cura de la salut física, escolar, social, sexual, reproductiva, esportiva i intel·lectual que influeixen en el desenvolupament de l'adolescent.
 • Acompanyar-los i orientar-los en aquesta il·lusió per allò desconegut i de nous descobriments que generen en l'adolescent dubtes, temors, preocupacions, riscos, etc..., i que en moltes ocasions transcorre feliçment fins a la vida adulta, però en altres ocasions degut a els múltiples problemes que poden aparèixer, que van des d'allò orgànic a mental, els trastorns del comportament alimentari, les conductes de risc, el consum de substàncies tòxiques, la complexa sexualitat i els accidents, necessiten una atenció integral per part d'un equip professional especialitzat multidisciplinari i interdisciplinari capaç de reconèixer la complexitat de la seva gran demanda i dels seus problemes en aquest camí de la vida.
Activitat
 • Reunió trimestral amb una durada de 90 minuts: de tal manera que durant els primers 30 minuts es farà una presentació del problema a tractar i a abordar, i durant els 60 minuts restants es debatran estratègies per abordar la problemàtica establint protocols i grups de treball.
 • Sessions de formació i difusió als professionals de la societat en format online amb una periodicitat trimestral/semestral.
 • Creació de protocols d'actuació i material facilitador per l'atenció de les persones adolescents tant pels professionals de pediatria com la resta d'especialitats implicades.
 • Establir les competències dins l'itinerari curricular dels metges i metgesses residents de pediatria en aquest àmbit.
 • Realització de grups de treball per a l'elaboració d'estudis multicèntrics.
 • Participació com a grup de treball en reunions, congressos i cursos.
 • Memòria anual dels objectius assolits i dels projectes futurs en forma de calendari anual.
 • Participació International en consensos, esdeveniments, estudiós així com col·laboració i intercanvis.
 • Elaborar recursos de bones pràctiques des d'un enfocament multidisciplinari i fer-ne difusió.
 • Altres possibles activitats prèvia aprovació de la junta.
MEDICINA DELS ADOLESCENTS A CATALUNYA EN L'ACTUALITAT

La realitat és que la major part dels adolescents són atesos per una varietat d'especialistes, que tot i ser brillants, han centrat la seva carrera professional i formació en la seva pròpia especialitat, sense considerar el conjunt del pacient amb les seves múltiples particularitats d'acord amb la seva etapa; és a dir que existeix mancança d'una atenció integral cap aquestes persones.

La majoria dels professionals tracten d'evitar l'atenció als adolescents atenent la falta de seguretat i capacitats de maneig de temes com els trastorns del comportament alimentari, psicosocials, relatius a la sexualitat o l'abús de substàncies tòxiques. I si a la manca de coneixements s'afegeix la manca de temps per dedicar-se a ells, la dificultat de controlar la

intimitat i confidencialitat dels temes entre el pacient, els seus pares i el metge, és fàcil comprendre el perquè aquests pacients no són estimats en gairebé cap pràctica mèdica.

D'altra banda, la formació que s'imparteix sobre adolescència en la formació dels residents de pediatria a Espanya és molt limitada tot i que estigui recollida com a objectiu al programa de Pediatria i les seves àrees Específiques del Ministeri de Sanitat. De la mateixa manera succeeix amb la formació sobre adolescents que tenen els metges de família, que és molt reduïda, i de fet, no consta com a objectiu al programa de formació publicat per la Comissió Nacional de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

Això ajuda a perpetuar el problema actual, ja que en no haver-hi suficients facultatius formats a Medicina de l'Adolescència (MA), es disposa de menys facultatius i l'atenció a aquest col·lectiu és cada vegada és més deficitària.

JUSTIFICACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE LA MEDICINA L'ADOLESCÈNCIA I EL ADULT JOVE

A l’any 2014 la OMS publicà un informe on quedava patent la necessitat que els adolescents puguin gaudir d’una atenció sanitària diferenciada de la població pediàtrica i de l’adulta, a fi de poder cobrir les seves particulars necessitats. Entre aquestes necessitats, haurien de quedar cobertes: la salut mental, la salut sexual i reproductiva, el VIH, violència i maltractament, consum de substàncies, atenció clínica integrada als trastorns comuns, nutrició i activitat física.

Els adolescents amb trastorns mentals s’han d’enfrontar als reptes de la vida convivint amb l’estigma, l’aïllament i la discriminació. En aquest sentit, entre els 4 objectius generals descrits en el Pla d’Acció Sobre Salut Mental 2013-2020 de l’Organització Mundial de la Salut en destaca el de ‘posar en pràctica estratègies de promoció i prevenció en el camp de la salut mental’ (OMS 2013). L'evidència actual reforça la conveniència d'optimitzar l'abordatge precoç de la gran majoria dels problemes i alteracions pels quals pateixen els adolescents des d'un punt bio-psico- social, en la mesura que la demora en el diagnòstic i l'inici de tractament va associat a un pitjor pronòstic i més complexitat del tractament. Si considerem que més de la meitat dels trastorns psicopatològics i altres patologies debuten abans dels 18 anys, és clara la necessitat de dotar adequadament la Medicina de l'Adolescència i l'Adult Jove amb els recursos adients per tractar el pacient adolescent. En aquest sentit, l’evidència científica recomana poder disposar de recursos que donin cobertura als diferents nivells assistencials: ambulatori, especialitzat i hospitalització. A més, és important que tots els recursos s'estructurin amb una visió comunitària, mantenint una estreta relació amb els recursos d'ensenyament, serveis socials i atenció primària, per facilitar la rehabilitació i la reintegració a la comunitat dels adolescents amb algun tipus de problema o patologia.

CONSIDERACIONS

Els objectius del grup de treball s’han realitzat considerant la situació de la salut i el benestar dels adolescents, realitzant una revisió de la bibliografia i informes publicats; entre d’altres:

 • Pla d’adolescència i Joventut 2017-2021 (Ajuntament de Barcelona)
 • Pla de prevenció del Suïcidi a Catalunya 2021-2025 (Departament de salut)
 • II Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adolescencia 2013-2016
 • Salud para los Adolescentes del mundo (OMS)
 • Los Derechos de la Infancia y la adolescència (UNICEF)
 • Pacte per la infància a Catalunya 2014